Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 19 juni 2018 het wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’hebben vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 5 juli 2018 zes weken ter inzage. Inzage is mogelijk op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1722.20180226-VA01). Ook kan het plan worden ingezien op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 of op het gemeentehuis in Dokkum, Koningsstraat 13 (zie voor openingstijden www.dongeradeel.nl); desgewenst kan het plan buiten openingsuren worden ingezien, zulks na (telefonische) afspraak.

Het ontwerp-wijzigingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling die bewoning van het pand aan Tsjerkestrjitte 1 te Jannum alsook de exploitatie van 4 inpandige logementen en het aanbieden van workshops en streekproducten ter plaatse mogelijk maakt.

Gedurende de hierboven genoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpwijzigingsplan tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Het beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.