Ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan  "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert"  met ingang van 17 mei 2018 tot 28 juni 2018, zes weken ter inzage wordt gelegd op het gemeentehuis te Ferwert. Het plan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.1722.161A01-ON01

Het plan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de bedrijfsverplaatsing van een geitenhouderij van Botniaweg 2 te Marrum naar Nieuwe Weg 1 te Ferwert (inmiddels: Nieuweweg 43 te Marrum), waarbij op Botniaweg 2 een woonbestemming wordt gelegd en de grondgebonden agrarische bestemming  van Nieuweweg 43 naar een niet-grondgebonden agrarische bestemming wordt omgezet.

Gedurende bovengenoemde periode kunt u een schriftelijke zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, Postbus 13, 9290 AA te Kollum. Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kan daarvoor een afspraak worden gemaakt via 0519-298888.

Ferwert 16 mei 2016