Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1

Met ingang van 24 mei 2018 ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage het ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum, Jouwsmabuorren 1’ inclusief de hierop betrekking hebbende stukken.

Inzage is mogelijk op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1722.20171423-ON01).

Ook kan het plan worden ingezien op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 (voor openingsuren zie www.ferwerderadiel.nl) of op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (zie voor openingstijden www.dongeradeel.nl); desgewenst kan het plan buiten openingsuren worden ingezien, zulks na telefonische afspraak (0518-418823).

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling die de vestiging van een loonbedrijf in het pand aan Jouwsmabuorren 1 te Hallum mogelijk maakt.

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent dit plan schriftelijk indienen. U kunt de zienswijze sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, Gemeente Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. U wordt verzocht om in uw zienswijze tevens het zaaknummer te vermelden: 2017-Z33612.