Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ conform de ‘inspraakverordening gemeente Ferwerderadiel’, vanaf 15 februari 2018, zes weken voor inspraak ter inzage wordt gelegd.

Het voorontwerp bestemmingsplan is in te zien op het gemeentekantoor in Ferwert Hegebeintumerdyk 2,  en op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden zie www.dongeradeel.nl); Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1722.20171423.VO01.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de vestiging van een loonbedrijf op het perceel aan Jouwsmabuorren 1 met de bestemming ‘Sport – Manege'.

 

Schriftelijke reactie

Gedurende de inspraakperiode kunt u een schriftelijke inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, Gemeente Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA KOLLUM.