Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’

Met ingang van 26 april 2018 ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage het ontwerp-wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’ inclusief de hierop betrekking hebbende stukken.

Inzage is mogelijk op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1722.20180226-ON01).

Ook kan het plan worden ingezien op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 (voor openingsuren zie www.ferwerderadiel.nl) of op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (zie voor openingstijden www.dongeradeel.nl); desgewenst kan het plan buiten openingsuren worden ingezien, zulks na (telefonische) afspraak.

Het ontwerp-wijzigingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling die bewoning van het pand aan Tsjerkestrjitte 1 te Jannum alsook de exploitatie van 4 inpandige logementen en het aanbieden van workshops en streekproducten ter plaatse mogelijk maakt.

Zienswijze sturen

Tijdens de termijn van ter inzage ligging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent dit plan schriftelijk indienen. U kunt de zienswijze sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, Gemeente Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. U wordt verzocht om in uw zienswijze tevens het zaaknummer te vermelden: 2017-Z45734.